Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8077 7c91 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaGunToRun GunToRun
4580 f8f4 390
0432 dfa0 390
Reposted fromoiv13 oiv13 viapersona-non-grata persona-non-grata
7453 743a 390
no Bukowski znowu
Twoje choroby to milczenie i strach.
— Żulczyk "Świątynia"
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viagdziejestola gdziejestola
Im emocje są mocniejsze, tym trudniej je wyrazić.
3654 ee47 390
Reposted fromoiv13 oiv13 viapersona-non-grata persona-non-grata
7333 5185 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
7105 761a 390
Reposted fromhabae habae viachceuciec chceuciec
3087 55c9 390
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza

I jest mi tak po prostu przykro, gdy pomyślę sobie jak beznadziejna jestem.

To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieśc
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
bo moim najważniejszym zadaniem było ukrywać to, jak bardzo jest ze mną źle
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
To taki rodzaj smutku, gdy płaczesz pod prysznicem, albo siedząc na parapecie przy otwartym oknie zastanawiając sie czy nie skoczyć.

W moim przypadku oba.
— Dzięki S.

one of the worst moments in life is probably when you’re in a room full of people and you look around and see them all talking and laughing and all of sudden you feel so sad and lonely that you can even feel a physical pain in your chest because you realize that they all belong to someone and they all have someone who belongs to them and you don’t, you’re just kind of there

Reposted fromohnina ohnina viairmelin irmelin
2250 0f54 390
Reposted fromsnowlake snowlake viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl